تجهیز سالن های پرورش مرغ تخم گذار

لامپ

لامپ تنها عامل روشنایی سالن های مرغ تخم گذار میباشدوبه ازای هر100مترسالن مرغ تخمگذارتعدا4عددلامپ رشته ای 60وات برای سالن های مرغ تخمگذار الزامی میباشدوهمچنین ازدیگرملزومات که حتمابایددرسالن های مرغ تخمگذار رعایت شود پوشاندن
سایرروشنایی هاازقبیل پنجره ...