پولت تخم گذار صنعتی

پولت تخم گذار صنعتی

شرکت نغمه تورنگ طلایی زیرنظرسازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران برای مشتریان خودازبهترین مزارع کشور پولت باکیفیت ازبهترین نژادها راتهیه می کند

زرین توتک اریه دهنده خدمات پولت تخم گذار