لامپ

لامپ تنها عامل روشنایی سالن های مرغ تخم گذار میباشدوبه ازای هر100مترسالن مرغ تخمگذارتعدا4عددلامپ رشته ای 60وات برای سالن های مرغ تخمگذار الزامی میباشدوهمچنین ازدیگرملزومات که حتمابایددرسالن های مرغ تخمگذار رعایت شود پوشاندن
سایرروشنایی هاازقبیل پنجره وشیشه ها وسایرمنافذبه جهت جلوگیری ازورود نور به داخل سالن های مرغ تخم گذار میباشدو همچنین فراموش نشودکه لامپ های سالن مرغ تخم گذار در ارتفاع 3متری ازکف نصب می گردد