تجهیز کردن سالن های پرورشی

تجهیز کردن سالن های پرورشی

تجهیز کردن  سالن های مرغ تخم گذار با  قفس های مرغ تخم گذار به صورت پیشرفته و تجهیز کردن سالن های پرورشی برای پرورش در بستر با آبخوری و دانخوری مخصوص 

تلفن : 44969056 - 44968942 (021

موبایل:  09126070959 09128890800