تراکم گله مرغ تخم گذار

تراکم گله مرغ تخم گذار

تراکم مناسب برای مرغ های تخمگذار در هر متر مربع بنا به شرایط مدیریتی و توانایی کنترل شرایط محیطی مناسب به جهت نگهداری مرغ در داخل سالن در کف بستر به ازای هر متر مربع 8 _ 10 قطعه برآورد می باشد که در صورت بالاتر بودن حجم تراکم از حد مورد نیاز سبب کاهش فضای لازم شده در نتیجه سبب کانی بالیسم یا همدیگر خواری و همچنین عدم دسترسی آب و دان به پرندگان خواهد شد و همچنین کم بودن تراکم خود سبب بالاتر رفتن حجم دان مصرفی خواهد شد.