تهیه پولت تخم گذارصنعتی

پولت تخم گذار صنعتی

شرکت نغمه تورنگ طلایی زیرنظرسازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران برای مشتریان خودازبهترین مزارع کشور پولت باکیفیت ازبهترین نژادها راتهیه می کند