واکسیناسیون مرغ تخم گذار

واکسیناسیون مرغ تخم گذار

واکسن به منظور جلوگیری از بیماری های عفونی و ویروسی می باشد که به این منظور در طول دوران پرورش مرغ تخم گذار از واکسن های متفاوت در سنین مختلف به صورت تزریقی؛ آشامیدنی و قطره چشمی و اسپری این عمل بنابر نژادهای متفاوت مرغ تخم گذار (بومی یا صنعتی) انجام می پذیرد.