برنامه واکسیناسیون مرغ های تخمگذار بومی و صنعتی

برنامه واکسیناسیون مرغ های تخمگذار بومی و صنعتی

الف)واکسن مارک:

درسن یک روزگی مرغ ها به صورت عضلانی یا زیر جلدی تزریق می گردد.

ب)نیوکاسل:

طریقه مصرف واکسن به صورت آشامیدنی؛ اسپری؛ تزریقی و یا قطره چشمی در سنین متفاوت بنا به شیوع این بیماری در مناطق مختلف نوع  و زمان های متفاوت دارد.

ج)گامبرو:

طریقه مصرف آشامیدنی می باشد: 
مصرف دو نوبت آشامیدنی به صورت واکسن زنده پیشنهاد می شود.

د)برونشیب عفونی:

طریقه مصرف آشامیدنی؛ اسپری؛ قطره چشمی و تزریقی
مصرف به صورت آشامیدنی؛ اسپری؛ قطره چشمی؛ تزریقی در سنین متفاوت بستگی به نوع بیماری در مناطق متفاوت؛ نوع وزمان متفاوت دارد.

ه)آبله مرغی:

تزریق در زیر بال زمان واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید می باشد.

م)کریزال عفونی:

طریقه مصرف به صورت تزریق زیربال پرنده درسنین 14 و 8 هفتگی می باشد.

ل):سندرم افت تولید:

طریقه مصرف تزریق عضلانی واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید می باشد.

ن)لارنگو تراکییت:

طریقه مصرف آشامیدنی؛ قطره چشمی می باشد و در سنین 16 و 6 هفتگی انجام می گیرد.
ی)الباقی واکسن ها به صورت تزریقی و یا آشامیدنی بستگی به نوع شیوع بیماری در مناطق مختلف بنا به دستورالعمل شبکه دامپزشکی منطقه متفاوت می باشد.