نوردهی سالن های مرغ تخم گذار

نوردهی سالن های مرغ تخم گذار

لامپ:

لامپ تنها عامل روشنایی سالن های مرغ تخم گذار می باشد و به ازای هر 100 متر سالن مرغ تخمگذار تعداد 4 عدد لامپ رشته ای 60 وات برای سالن های مرغ تخمگذار الزامی می باشد و همچنین از دیگر ملزومات که حتما باید در سالن های مرغ تخمگذار رعایت شود پوشاندن سایر روشنایی ها از قبیل پنجره و شیشه ها و سایر منافذ به جهت جلوگیری از ورود نور به داخل سالن های مرغ تخم گذار می باشد و همچنین فراموش نشود که لامپ های سالن مرغ تخم گذار در ارتفاع 3 متری از کف نصب می گردد.